บล็อกของ DeepSouthWatch

DeepSouthWatch's picture

คิดใคร่ครวญเกี่ยวกับเส้นทางกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี

ข้อเขียนที่คิดทบทวนใคร่ครวญเกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานีของ ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรีชิ้นนี้จะชี้ให้เห็นการละเล่นของความคิดและปฏิสัมพันธ์ระหว่างโลกของความคิดกับปฏิบัติการที่เป็นจริง ซึ่งไหลเวียนอยู่ใน สนามที่ผู้คนหลากหลายภูมิหลัง จุดยืน และความปรารถนาทางการเมืองมีส่วนกันก่อรูปขึ้นมา ปรากฎให้ กระบวนการสันติภาพที่เรากำลังนึกถึงอยู่นี้เป็นสิ่งที่พอจับต้องมองเห็นได้โดยง่าย

DeepSouthWatch's picture

ความจริงที่คุณไม่อยากฟัง: ความขัดแย้งที่รุนแรงในชายแดนใต้/ปาตานีกับทศวรรษของความเป็นจริงที่สับสนกดดันและการหาทางออกอันไม่แน่นอน

ในบทวิเคราะห์ชิ้นนี้ 'ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี' ไล่เรียงความเป็นจริงที่ยากจะยอมรับได้โดยง่ายเกี่ยวกับความขัดแย้งที่ใช้ความรุนแรงในชายแดนใต้/ปาตานี การก่อความไม่สงบและการปราบปราการก่อความไม่สงบได้สร้างลักษณะเฉพาะของความขัดแย้งที่ยืดเยื้อเรื้อรัง ไม่แน่นอน และน่าอึดอัดใจขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน ประสบการณ์ในหนึ่งทศวรรษของความขัดแย้งดังกล่าวก็ประกอบสร้างสิ่งที่เรียกว่า 'แรงถ่วงดุลภายใน' ให้กระจ่างชัดขึ้นทุกที สิ่งนี้ยืนยันว่าการแสวงหาทางออกด้วยวิธีการอันสันตินั้นจำเป็นต้องยึดมั่นกับการขยายพื้นที่ทางการเมืองให้กับทุกฝ่ายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

DeepSouthWatch's picture

ภาวะไร้สมดุลของการสื่อสารในกระบวนการสันติภาพ

ข้อสังเกตของ ‘กุสุมา กูใหญ่’ เกี่ยวกับบทบาทของการสื่อสารและสื่อมวลชนในกระบวนการสันติภาพทั้งในแง่ของหลักการและบทเรียนต่อกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี รวมไปถึงข้อเสนอที่น่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในห้วงเวลาสำคัญเช่นขณะนี้

DeepSouthWatch's picture

โนอาห์ ซาลาเมห์: ความแตกต่างระหว่างสันติภาพและกระบวนการสันติภาพในกรณีปาเลสไตน์

บทเรียนจากกรณีปาเลสไตน์ในมุมมองของ ‘โนอาห์ ซาลาเมห์’ ผู้ที่เป็นทั้งนักเคลื่อนไหวและนักวิชาการชาวปาเลสไตน์ ซึ่งทุกวันนี้ยังคงมีสถานะเป็นผู้อพยพลี้ภัย ถ้อยแถลงดังกล่าวเป็นหนึ่งในบทเรียนที่มีมุมมองเชิงเปรียบเทียบกับกรณีอื่นๆ อีก 8 กรณี ซึ่งจะบรรจุอยู่ในหนังสือเล่มใหม่ที่ชื่อ 'บทเรียนสันติภาพ: เรียนรู้กระบวนการสันติภาพในประสบการณ์ความขัดแย้งร่วมสมัย' (ภาษาไทย) และ 'Experiences of Peacebuilding: Learning the Peace Processes in Contemporary Conflicts' (ภาษาอังกฤษ) ด้วยสถานการณ์ความรุนแรงที่ปะทุขึ้นที่กาซ่าในขณะนี้น่าจะโน้มน้าวให้เราคิดถึงบทเรียนในการพยายามแสวงหาหนทางในการเดินหน้ากระบวนการสันติภาพในชายแดนใต้/ปาตานีด้วยเช่นกัน

DeepSouthWatch's picture

สุชาติ เศรษฐมาลินี: พันธกิจของมุสลิมในการสื่อสารสันติภาพ

บทบันทึกการอภิปรายของ สุชาติ เศรษฐมาลินี เมื่อครั้งได้รับเชิญมาเป็นหนึ่งในผู้ร่วมอภิปรายในเวทีเสวนา “รอมฎอนสันติภาพเป็นพันธกิจ: เราจะสื่อสารอะไรในเดือนแห่งความเมตตา?” ซึ่งจัดขึ้นที่อาคารวิทยอิสลามศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2557 หรือประมาณ 2 สัปดาห์ก่อนเข้าสู่เดือนรอมฎอน

DeepSouthWatch's picture

การสร้างสันติภาพและสันติวิธีในวิถีอิสลาม

บทความของ ‘สุชาติ เศรษฐมาลินี’ ชิ้นนี้พยายามทบทวนความรู้เกี่ยวกับ ‘สันติภาพ’ และ ‘สันติวิธี’ ในมุมมองของศาสนาอิสลามอย่างรอบด้าน โดยเน้นย้ำให้เห็นแนวทางการศึกษาอันหลากหลาย ตลอดจนกลั่นกรองให้เห็นหลักการและคุณค่าสำคัญของศาสนาอิสลามที่สามารถกลายเป็นกรอบคิดให้แก่ปฏิบัติการสร้างสันติภาพในประชาคมมุสลิมได้เป็นอย่างดี

DeepSouthWatch's picture

เราจะทำให้กระบวนการสันติภาพเดินหน้าต่อไปได้อย่างไร?

การพูดคุยสันติภาพในหนึ่งปีที่ผ่านมาทำให้ ‘เรา’ เรียนรู้อะไรบ้าง? และถ้าหากจะเดินหน้าต่อไปในสถานการณ์เช่นนี้ ควรต้องปรับปรุงกระบวนการอย่างไรบ้าง? เอกสารข้อเสนอะแนะเชิงนโยบายที่จัดทำขึ้นโดยคณะทำงานสร้างพื้นที่สันติภาพจากคนในชิ้นนี้พยายามให้คำตอบ

DeepSouthWatch's picture

เปิดรายงานสองร้อยเวที “จัดการตนเอง”: เผชิญความท้าทายของสันติภาพด้วยเสียงประชาชน

‘เขตปกครองพิเศษ’ กลับมาเป็นประเด็นอีกครั้งหลังการพูดคุยสันติภาพเดินมาได้สักระยะหนึ่ง ทว่าที่จริงแล้ว แนวทางการปฏิรูปการเมืองการปกครองภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญนั้นถูกอภิปราย ถกเถียง กระทั่งเคลื่อนไหวผลักดันอยู่ในพื้นที่มาสักระยะหนึ่งแล้ว นี่คือบทสรุปของการจัด ‘สองร้อยเวที’ เพื่อฟัง ‘เหตุผล’ ของชาวบ้านในการพิจารณาทางเลือกต่างๆ ที่เคยได้รับการนำเสนอมาตลอดระยะเวลาเกือบสิบปีที่ผ่านมา
DeepSouthWatch's picture

สื่อภาคประชาชนและสิทธิการสื่อสาร: บทเรียนจากอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์

การสื่อสารในมือของประชาชนจะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสถานการณ์ทางการเมืองอย่างไร บทบันทึกการบรรยายสาธารณะของ ‘อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์’ ในโรงเรียนการเมือง ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ ให้ความกระจ่างเกี่ยวกับแนวคิดของการสื่อสารในมือของคนธรรมดาและไล่เรียงให้เห็นบทเรียนในประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนว่าเงื่อนไขของสถานการณ์ทำให้การสื่อสารลักษณะนี้เติบโตขึ้นได้อย่างไร

DeepSouthWatch's picture

สื่อท้องถิ่นถาม ทีมร่วมโต๊ะตอบ เรียนรู้จาก 20 ข้อ‘การพูดคุยสันติภาพ’

เปิดเวที 20 คำถามเพื่อกระบวนการสันติภาพเดินหน้า สื่อท้องถิ่นถาม ทีมร่วมโต๊ะพูดคุยสันติภาพตอบ นักวิชาการชี้ 3 ข้อท้าทายของ ‘ข่าวกับสันติภาพ’ โอกาสของสื่อเพื่อสันติภาพ อ่านคำตอบ ทำไมลดความต้องการจากเอกราชสู่ปกครองพิเศษ เอกภาพระหว่างทหารกับรัฐบาลเพื่อไทย 5ข้อBRNกับ สิทธิความเป็นเจ้าของ ความชอบธรรมของคู่เจรจา ใครเป็นต่อ – ใครเป็นรอง ความหมายของพื้นที่กลางที่ปลอดภัย จนถึงเรื่องสื่อกับเสรีภาพในการแสดงออก